REGULAMIN SERWISU OLEMOLE.PL

Serwis OLEMOLE.PL prowadzony jest przez GRASP24.PL sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres siedziby rejestrowej i handlowej: 02-820 Warszawa, ul. Łączyny 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000247627, NIP: 521-337-01-14, e-mail kontaktowy: kontakt@olemole.pl (dalej „Usługodawca”).

Słowniczek

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.olemole.pl/,

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zasady korzystania z Serwisu,

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,

Produkty – produkty i usługi dostępne w asortymencie Serwisu, w tym w szczególności fotoksiążki, fotoalbumy oraz inne fotoprodukty,

Program OleFoto – bezpłatny kreator on-line dostępny na stronie Serwisu w wersji mini, standard i max za pomocą którego Klient może składać Zamówienia,

Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta poprzez Serwis zgodnie z Regulaminem,

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Usługodawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest:
  • w przypadku korzystania z urządzenia typu PC lub innego posługującego się oprogramowaniem z rodzaju Windows:
   • oprogramowanie Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
   • rozdzielczość ekranu minimalnie 1024x768,
   • dostęp do sieci Internet i dostęp do przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.,
   • odpowiednia ilość wolnego miejsca na dyskach,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • w przypadku korzystania z urządzenia typu MAC:
   • minimum MAC OS X 10.7
   • rozdzielczość ekranu minimalnie 1024x768,
   • dostęp do sieci Internet i dostęp do przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, etc.,
   • odpowiednia ilość wolnego miejsca na dyskach,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 4. Klient może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta nie jest określony. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z Serwisu przez jakikolwiek okres.

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe po uprzednim pobraniu bezpłatnego programu OleFoto ze strony Serwisu.
 2. Korzystanie z programu OleFoto przez Klienta odbywa się na zasadach określonych licencją, której postanowienia podawane są Klientowi przed instalacją programu przez Klienta. W celu korzystania z programu OleFoto wymagana jest akceptacja postanowień licencji przez Klienta.
 3. W celu ułatwienia korzystania z programu OleFoto na stronie Serwisu dostępne są instrukcja korzystania z programu OleFoto, przewodnik video oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.
 4. Zamówienie składane jest przez Klienta poprzez program OleFoto, który prowadzi Klienta krok po kroku przez wszystkie elementy niezbędne do złożenia Zamówienia, w tym wskazanie adresu dostawy, wybór sposobu zapłaty i dostawy.
 5. Usługi wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnym na stronach Serwisu oraz w programie OleFoto. Podane ceny zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
 6. Usługi obejmują wykonanie Zamówienia na podstawie projektu stworzonego i przesłanego przez Klienta za pośrednictwem programu OleFoto. Pliki objęte Zamówieniem mogą zostać doręczone osobiście lub przesłane poprzez program OleFoto.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 8. Do realizacji nie zostaną przyjęte Zamówienia w przypadku których:
  • wysłane przez Klienta pliki są uszkodzone,
  • wystąpią wątpliwości dotyczące treści Zamówienia,
  • nie zostanie dokonana opłata za Zamówienie i przesyłkę,
  • zamówienie zawierać będzie treści o charakterze bezprawnym,
  • wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację Zamówienia.
 9. W sytuacji opisanej w ust. 5 Regulaminu powyżej, zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w Zamówieniu informacja do Klienta o nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji.
 10. Realizacja Zamówienia następuje w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania płatności za Zamówienie.
 11. Usługodawca może kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w celach związanych z Zamówieniem.
 12. W celu skontaktowania się z Usługodawcą Klient może skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub skorzystać z infolinii dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 na numer podany na stronie Serwisu.
 13. Anulowanie Zamówienia możliwe jest wyłącznie do czasu dokonania płatności za Zamówienie.

 

III. Płatności

 1. Płatność za Zamówienie jest dokonywana z góry, zgodnie z wyceną Zamówienia dokonaną w chwili składania Zamówienia na podstawie cennika dostępnego w programie OleFoto oraz na stronach Serwisu.
 2. Płatność za Zamówienie może zostać dokonana, spośród metod udostępnionych przez Usługodawcę w programie Olefoto lub na stronach Serwisu:
  • przelewem bankowym w systemie Płatności24.pl,
  • kartą kredytową,
  • dowolnym przelewem bankowym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym,
  • zapłata za pośrednictwem systemu PayPal,
  Procedura realizacji Zamówienia zostaje rozpoczęta po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia od Podmiotu realizującego płatność o poprawnym jej wykonaniu, a w przypadku płatności kartą kredytową po dokonaniu autoryzacji karty kredytowej.

 

IV. Warunki dostaw

 1. Zamówienie może być dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Po wykonaniu Zamówienia, Usługodawca dostarczy zamówiony Produkt w sposób wybrany przez Klienta spośród wskazanych w czasie składania Zamówienia w Serwisie, tj. poprzez:
  • paczkomaty InPost – w terminie 1-3 dni robocze,
  • dostawa kurierem DPD – w terminie 1-3 dni robocze,
  pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres pocztowy,
  • odbiór osobisty – w siedzibie Usługodawcy.
 3. Zamówienia realizowane w ramach zakupów grupowych nie są łączone w jedną paczkę wysyłkową.
 4. Koszty dostawy zostały szczegółowo uregulowane w cenniku zmieszczonym na stronie Serwisu oraz w programie Ole Foto.
 5. Odmowa przyjęcia przesyłki, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony Produkt nie rodzi po stronie Klienta roszczenia o zwrot należności za zamówiony Produkt, z zastrzeżeniem przypadku nienależytego wykonania Zamówienia przez Usługodawcę.
 6. W przypadku uszkodzeń przesyłki w transporcie Klient powinien przy odbiorze zgłosić uszkodzenia przewoźnikowi i wypełnić stosowne dokumenty.

 

V. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683, tekst jednolity ze zm.), Usługodawca informuje, że po realizacji Zamówienia Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (Zamówienia) co wynika z właściwości Produktów, które zostają wyprodukowane według specyfikacji Klienta.

 

VI. Przechowywanie materiałów

 1. Po realizacji Zamówienia Usługodawca, w terminie 14 dni, usuwa przesłane przez Klienta pliki. Zrealizowane Zamówienia, które nie zostały przez Klienta odebrane w ciągu 28 dni nie podlegają obowiązkowi dalszego ich przechowywania i przekazywane są do utylizacji.
 2. Zabronione jest używanie w projektach przygotowanych w programie OleFoto i przekazanych w Zamówieniach do realizacji zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.

 

VII. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z Zamówieniem, Produkt taki podlega reklamacji.
 3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wypełnienie formularza umieszczonego na stronie głównej Serwisu. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu.
 4. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Klientowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Klient może zgłaszać do Usługodawcy wszelkie reklamacje dotyczące Zamówienia w przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem, a w szczególności Produkt podlega wymianie jeżeli:
  • posiada wady techniczne powstałe z winy Usługodawcy,
  • pojawią się różnice pomiędzy Zamówieniem a zawartością przesyłki, w szczególności obejmuje to format Zamówienia, liczbę kopii, rodzaj papieru, rodzaj oprawy, ilość i kolejność stron,
  • zamówiony Produkt zaginie w trakcie transportu do Klienta i w przeciągu 21 dni od daty realizacji nie dotrze do Klienta. W takim przypadku Usługodawca wykona ponownie Zamówienie na swój koszt.
 5. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. Reklamacji nie podlegają elementy wykonania Produktu powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta błędnego projektu lub dostarczenia materiałów zdjęciowych o zbyt niskiej jakości. Program OleFoto automatycznie wykryje zdjęcia o zbyt niskiej jakości i wyświetli na nich czerwoną ikonę ostrzeżenia. Zdjęcia powinny być wykonane za pomocą aparatu cyfrowego o matrycy przynajmniej 4 megapixele przy ustawieniu najwyższej jakości.
 7. W przypadku zasadnej reklamacji, Usługodawca wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Usługodawca zwróci Klientowi należność w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
 8. Klient niebędący konsumentem i nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego Produktu.
 9. Ze względu na specyfikę Produktów, warunkiem wymiany Produktu na wolny od wad jest dostęp Usługodawcy do plików będących elementem Produktu lub dostarczenie Usługodawcy plików przez Klienta w sposób wskazany w pkt II ust. 6 Regulaminu. W przypadku braku plików, Usługodawca zwróci Klientowi wartość Produktu stosownie do postanowień pkt VII ust. 8 powyżej Regulaminu.
 10. Usługodawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Zamówieniem w przypadku, gdy Klient w chwili złożenia Zamówienia o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.
 11. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

VIII. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Serwisu.
 2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Klienta danych w ramach programu OleFoto zainstalowanego na komputerze Klienta spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
  • skutki korzystania z Serwisu lub programu OleFoto przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz związane z tym ewentualne szkody,
  • zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta,
  • skutki wykorzystania w trakcie procesu rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  • treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, na których Usługodawca ma swoje konto,
  • treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie oraz cenę i jakość produktów lub usług reklamowanych w takich reklamach.

 

X. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Usługodawcę określone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie głównej Serwisu pod adresem: https://www.olemole.pl/pomoc/polityka-prywatnosci.

 

XI. Prawa autorskie

 1. Adres Serwisu, a także zawartość Serwisu (w tym program OleFoto) stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób treści zawartych w Serwisie jest zabronione.
 3. Składając Zamówienie Klient jednocześnie:
  • oświadcza, że nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich,
  • oświadcza, że posiada prawa autorskie do materiałów przesyłanych wraz z Zamówieniem w zakresie co najmniej wystarczającym do należytego złożenia Zamówienia i wykonania Zamówienia,
  • udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez Klienta materiałów w zakresie realizacji Zamówienia, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Usługodawcy. Udzielenie licencji uwzględnione jest w cenach Produktów w związku z czym z tytułu udzielenia licencji Klientowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 4. Jeżeli realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta naruszy prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Klient zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca może usunąć przesłane przez Klienta Zamówienie wraz z projektami w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie zdjęć umieszczonych w albumach udostępnionych publicznie.

 

XII. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (SMS, MMS, e-mail), a także marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet), poprzez zgłoszenie takiej chęci poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu pod adresem: https://www.olemole.pl/pomoc/newsletter/. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu.

 

XIII. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu

 1. Usługodawca ostrzega, że korzystanie z Serwisu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in.:
  • przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,
  • przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie,
  • podszycia się przez osoby trzecie pod Usługodawcę,
  • zastosowania środków socjotechnicznych przez osoby trzecie mających na celu uzyskanie dostępu do konta Klienta.
 2. Klient powinien zabezpieczyć komputer służący do korzystania z Serwisu za pomocą oprogramowania antywirusowego oraz przeciwdziałającego złośliwym programom, m.in. tzw. trojanom służącym do nieuprawnionego pozyskiwania danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniechania przez Klienta obowiązków opisanych powyżej.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są realizowane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny zostają poddane sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny zostają poddane sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować Serwis do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Więcej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

Zamknij