Regulamin serwisu OleMole.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) zawiera podstawowe zasady korzystania z wszelkich usług (dalej Usługi) świadczonych za pośrednictwem serwisu OLEMOLE prowadzonego pod adresem http://www.olemole.pl (dalej Serwis).
 2. Serwis prowadzony jest przez: GRASP DRUKARNIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres siedziby rejestrowej i handlowej: 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000247627, NIP: 521-337-01-14, (dalej Usługodawca).
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia obowiązkowe jest potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji warunków Regulaminu.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują w szczególności wykonywanie fotoksiążek, fotoalbumów i innych fotoproduktów z plików, w szczególności zdjęć przesłanych przez Klienta oraz fotoksiążek wykonanych w programie Olefoto.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Klient zostanie o powyższym powiadomiony.

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu (dalej Zamówienie) jest możliwe przu użuciu kreatora on-line lub po uprzednim pobraniu bezpłatnego programu OleFoto (dalej program OleFoto). Program OleFoto można pobrać ze strony Serwisu pt. Pobierz program OleFoto, dostępny on jest w trzech wersjach tj. mini, standard oraz max, z tym, że:
  • w przypadku pobrania programu OleFoto na urządzenie typu PC lub inne urządzenie posługujące się oprogramowaniem z rodzaju Windows dla prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest by urządzenie spełniało następujące wymagania:
   • oprogramowanie Windows XP, Windows 7, Windows Vista,
   • rozdzielczość ekranu minimalnie 1024×768,
   • dostęp do Internetu,
   • odpowiednia ilość wolnego miejsca na dyskach,
  • w przypadku pobrania programu OleFoto na urządzenie typu MAC dla prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest by urządzenie spełnieniało następujące wymagania:
   • minimum MAC OS X 10.5,
   • rozdzielczość ekranu minimalnie 1024×768,
   • dostęp do Internetu,
   • odpowiednia ilość wolnego miejsca na dyskach.
 2. Usługi wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Podane ceny zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
 3. Usługi obejmują wykonanie Zamówienia na podstawie projektu stworzonego i przesłanego przez Klienta za pośrednictwem programu OleFoto lub kreatora on-line.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. Do realizacji nie zostaną przyjęte Zamówienia w przypadku których:
  • wysłane przez Klienta pliki są uszkodzone
  • wystąpią wątpliwości dotyczące treści Zamówienia,
  • nie zostanie dokonana opłata za Zamówienie i przesyłkę,
  • zamówienie zawierać będzie treści o charakterze bezprawnym,
  • wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację Zamówienia.
 6. W sytuacji opisanej w ust. 5 Regulaminu powyżej, zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w Zamówieniu informacja do Klienta o nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Realizacja Zamówienia następuje w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia.
 8. Z uwagi na fakt, że złożone przez Klienta Zamówienie jest świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu oraz ściśle związanym z jego osobą, po przyjęciu Zamówienia do realizacji, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, bez podania ważnej przyczyny.

 

III. Płatności

 1. Płatność za Zamówienie jest dokonywana z góry, zgodnie z wyceną Zamówienia dokonaną w chwili składania Zamówienia.
 2. Płatność za Zamówienie może zostać dokonana, spośród metod udostępnionych przez Usługodawcę w programie Olefoto lub na stronach Serwisu:
  • przelewem bankowym w systemie Płatności24.pl,
  • kartą kredytową,
  • dowolnym przelewem bankowym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym,
  • zapłata za pośrednictwem systemu PayPal,

Procedura realizacji Zamówienia zostaje rozpoczęta, po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia od podmiotu realizującego płatność o poprawnym jej wykonaniu, a w przypadku płatności kartą kredytową po dokonaniu autoryzacji karty kredytowej.

 

IV. Warunki dostaw

 1. Zamówienie może być dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Po wykonaniu Zamówienia, Usługodawca dostarczy zamówiony produkt w sposób wybrany przez Klienta spośród wskazanych w czasie składania zamówienia w Serwisie, tj. poprzez:
  • paczkomaty InPost – w terminie 1-3 dni robocze,
  • dostawa kurierem DPD – w terminie 1-3 dni robocze (pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres pocztowy),
  • odbiór osobisty – w siedzibie Usługodawcy.
 3. Zamówienia realizowane w ramach zakupów grupowych nie są łączone w jedną paczkę wysyłkową.
 4. Koszty dostawy zostały szczegółowo uregulowane w cenniku zmieszczonym na stronie Serwisu.
 5. Odmowa przyjęcia przesyłki, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony produkt nie rodzi po stronie Klienta roszczenia o zwrot należności za zamówiony produkt, z zastrzeżeniem przypadku nienależytego wykonania Zamówienia przez Usługodawcę.

 

V. Przechowywanie materiałów

 1. Po realizacji Zamówienia Usługodawca, w terminie 14 dni, usuwa przesłane przez Klienta pliki. Zrealizowane Zamówienia, które nie zostały przez Klienta odebrane w ciągu 28 dni nie podlegają obowiązkowi dalszego ich przechowywania i przekazywane są do utylizacji.
 2. Zabronione jest używanie w projektach przygotowanych w programie OleFoto i przekazanych w Zamówieniach do realizacji zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.

 

VI. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu z Zamówieniem, produkt taki podlega reklamacji.
 2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wypełnienie formularza umieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 3. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Klientowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Klient może zgłaszać do Usługodawcy wszelkie reklamacje dotyczące zamówienia w przypadku niezgodności produktu z zamówieniem, a w szczególności produkt podlega wymianie jeżeli:
  • posiada wady techniczne powstałe z winy Usługodawcy,
  • został uszkodzony mechanicznie lub w inny sposób podczas transportu,
  • pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem a zawartością przesyłki, w szczególności obejmuje to format zamówienia, liczbę kopii, rodzaj papieru, rodzaj oprawy, ilość i kolejność stron,
  • zamówiony produkt zaginie w trakcie transportu do Klienta i w przeciągu 21 dni od daty realizacji nie dotrze do Klienta. W takim przypadku Usługodawca wykona ponownie Zamówienie na swój koszt.
 4. W przypadku uszkodzeń przesyłki w transporcie Klient powinien przy odbiorze zgłosić uszkodzenia przewoźnikowi i wypełnić stosowne dokumenty.
 5. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 6. Reklamacji nie podlegają elementy wykonania produktu powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta błędnego projektu lub dostarczenia materiałów zdjęciowych o zbyt niskiej jakości. Program OleFoto automatycznie wykryje zdjęcia o zbyt niskiej jakości i wyświetli na nich czerwoną ikonę ostrzeżenia. Zdjęcia powinny być wykonane za pomocą aparatu cyfrowego o matrycy przynajmniej 4 megapixele przy ustawieniu najwyższej jakości.
 7. W przypadku niemożliwości wykonania produktu wolnego od wad, Usługodawca zwróci Klientowi wpłaconą należność.
 8. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma zwrot kosztów wysyłki, w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Usługodawcę, przelewem bankowym na wskazane konto bankowe.
 9. Usługodawca nie odpowiada za niezgodność produktu z Zamówieniem w przypadku gdy Klient w chwili złożenia Zamówienia o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.

 

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Klienta danych w ramach programu OleFoto zainstalowanego na komputerze Klienta spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
  • skutki korzystania z Serwisu lub programu OleFoto przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz związane z tym ewentualne szkody.
  • skutki wykorzystania w trakcie procesu rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody.
  • treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, na których Usługodawca ma swoje konto.
  • treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie oraz cenę i jakość produktów lub usług reklamowanych w takich reklamach.

 

VIII. Przetwarzanie danych

Zasady przetwarzania danych Klientów przez Usługodawcę określone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu pt. Polityka prywatności.

 

IX. Prawa autorskie

 1. Składając Zamówienie Klient jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do materiałów przesyłanych wraz z Zamówieniem w zakresie co najmniej wystarczającym do należytego złożenia Zamówienia i wykonania Zamówienia.
 2. Jeżeli realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta naruszy prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Klient zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca może usunąć przesłane przez Klienta Zamówienie wraz z projektami w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie zdjęć umieszczonych w albumach udostępnionych publiczne.

 

X. Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Usługodawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są realizowane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij