Polityka prywatności
serwisu OleMole.pl

Prywatność i bezpieczeństwo danych osób korzystających (dalej Klienci) z serwisu OLEMOLE (dalej Serwisu) jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi Klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowując najwyższą staranność, zagwarantujemy, by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu OLEMOLE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, tekst jednolity z późn. zm.) (dalej Ustawa o ochronie danych osobowych) jest GRASP DRUKARNIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres siedziby rejestrowej i handlowej: 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000247627, NIP: 521-337-01-14, kapitał zakładowy 50.000,- (dalej Administrator Danych).

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych:

  • w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności prawidłowej realizacji zamówień składanych przez Klientów w ramach Serwisu
  • jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, dane Klienta będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o usługach dostępnych w Serwisie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług współpracujących z Administratorem Danych. Zgoda Klienta może być w każdym czasie odwołana.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klientów, których danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli Administrator Danych uzyska informację o korzystaniu przez Klientów, których danymi administruje, z Usług Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator Danych może w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klientów oraz w oparciu o przepisy prawa, przetwarzać dane osobowe Klientów.

Administrator Danych zastrzega, iż w trybie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty wszelkich czynności związanych z prowadzeniem Serwisu oraz świadczeniem Usług.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych przez Klientów przy rejestracji jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usług.

Administrator Danych informuje Klientów, których danymi administruje, że z momentem połączenia się przez Nich z Serwisem oraz w momencie składania zamówienia przez program OleFoto w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP  i rodzaju urządzenia końcowego Klientów), z którego Ci łączą się z Serwisem. Administrator Danych informuje, że będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru, w tym adresu IP, rodzaju urządzenia końcowego Klientów, czasu połączenia Klientów z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klientów w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz  do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Administrator Danych wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę. Pliki typu cookie umożliwiają dostosowanie Serwisu do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Klienci mogą w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować ich umieszczanie za pomocą opcji dostępnych w ich przeglądarkach internetowych. Administrator Danych informuje, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może utrudnić korzystanie z Serwisu.

Administrator Danych podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, poprzez środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na konto kontakt@olemole.pl.

Administrator Danych ściśle przestrzega praw autorskich do zdjęć Klientów. Nie są one sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami posiadania zgody na ich publikację.

Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij